درمان نازایی

در این مجموعه اقدامات و پیگیری های لازم در زمینه نازایی با روش های دارویی و آزمایشگاهی انجام می شود و در صورت لزوم و عدم درمان با روش های اولیه،بیماران به مراکز درمانی مجهز و تخصصی ناباروری ارجاع داده می شوند.